CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA EMS
(EMS FITNESS & YOGA CENTERS)


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng quý khách (“Khách Hàng”) đến với Trang Điện Tử (như được định nghĩa bên dưới) của Công Ty TNHH Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga EMS (sau đây được gọi tắt là “Công Ty”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Trước khi sử dụng Trang Điện Tử, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây dành cho Khách Hàng của EFYC (“Điều Khoản Và Điều Kiện”). Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Điện Tử, Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản Và Điều Kiện và Chính Sách Bảo Mật dành cho Khách Hàng.

A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

I. GIỚI THIỆU

1.1. “Câu Lạc Bộ”: có nghĩa là bất kỳ hoặc toàn bộ câu lạc bộ thể dục thể hình được vận hành bởi Công Ty hoặc các bên liên quan của Công Ty mà Khách Hàng được cấp quyền ra vào và sử dụng Dịch Vụ.

1.2. “Dịch Vụ”: có nghĩa là dịch vụ trung tâm thể dục thể hình rèn luyện sức khỏe và/hoặc dịch vụ huấn luyện viên cá nhân được cung cấp bởi Công Ty hoặc các bên có liên quan của Công Ty tại bất kỳ hoặc toàn bộ Câu Lạc Bộ.

1.3. “Hội Viên”: có nghĩa là cá nhân ký kết hợp đồng hội viên với Công Ty.

1.4. “Thẻ Hội Viên”: có nghĩa là thẻ hội viên được Công Ty cấp cho Hội Viên để Hội Viên có thể ra vào Câu Lạc Bộ và sử dụng Dịch Vụ.

1.5. “Trang Điện Tử”: có nghĩa là trang điện tử ems-vietnam.vn thuộc quyền quản lý, vận hành và duy trì của Công Ty nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công Ty trong lĩnh vực rèn luyện sức khỏe, trung tâm thể dục thể hình.

II. TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG ĐIỆN TỬ

2.1. Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng này điều chỉnh việc truy cập và sử dụng Trang Điện Tử của Khách Hàng. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Điện Tử, Khách Hàng được xem là đã đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này, Khách Hàng vui lòng không truy cập, sử dụng Trang Điện Tử.

2.2. Công Ty có thể sửa đổi Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Công Ty đăng tải bản cập nhật của các Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng lên Trang Điện Tử. Việc Khách Hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Trang Điện Tử sau khi Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng được cập nhật sẽ được xem là Khách Hàng đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều Khoản Và Điều Kiện sau khi được sửa đổi. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với các nội dung thay đổi, Khách Hàng có thể ngừng truy cập và chấm dứt sử dụng Trang Điện Tử. Khách Hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên mục Điều Khoản Và Điều Kiện khi truy cập Trang Điện Tử để được cập nhật các quy định mới nhất của Công Ty dành cho Khách Hàng.

2.3. Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không hạn chế quyền đối với các thông tin và nội dung được công bố và sử dụng trên Trang Điện Tử này đều thuộc sở hữu của Công Ty hoặc các bên được Công Ty cấp phép sử dụng. Toàn bộ nội dung và hình thức của Trang Điện Tử được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế.

2.4. Công Ty có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập/sử dụng của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Điện Tử hoặc Dịch Vụ mà không cần thông báo trước.

2.5. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang Điện Tử với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Công Ty cho phép trước bằng văn bản.

III. QUYỀN RIÊNG TƯ

Công Ty coi trọng việc bảo mật thông tin của Khách Hàng. Để bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng, Công Ty cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Trang Điện Tử để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Công Ty. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật tại (https://ems-vietnam.vn/chinh-sach-bao-mat) quy định về việc Công Ty thu thập và sử dụng thông tin do Khách Hàng cung cấp qua Trang Điện Tử liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng (“Thông Tin Khách Hàng”). Điều Khoản Và Điều Kiện này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Điện Tử, Khách Hàng đồng ý cho phép Công Ty thu thập, lưu trữ và sử dụng các Thông Tin Khách Hàng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật. Để làm rõ, Công Ty không có nghĩa vụ phải chi trả bất kỳ khoản phí hay lợi ích nào cho Khách Hàng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác cho việc khai thác, sử dụng các Thông Tin Khách Hàng, và bất kỳ việc khai thác, sử dụng nào như vậy sẽ không bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hay vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

IV. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

4.1. Các Điều Khoản Và Điều Kiện này được lập ra phù hợp và tuân thủ với quy định của pháp luật. Khách hàng khi truy cập và sử dụng Trang Điện Tử được xem là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các Điều Khoản Và Điều Kiện này và đồng ý rằng Công Ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, từ việc áp dụng các Điều Khoản Và Điều Kiện này.

4.2. Khách Hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Trang Điện Tử của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên Trang Điện Tử và sử dụng Dịch Vụ, trừ trường hợp có bằng chứng cụ thể chứng minh các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại đó phát sinh do lỗi cố ý hoặc bất cẩn của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không tuân thủ các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

4.3. Khách Hàng đồng ý bồi thường cho Công Ty đối với mọi thiệt hại, tổn thất phát sinh do việc không tuân thủ của Khách Hàng hoặc những người có liên quan với Khách Hàng đối với Điều Khoản Và Điều Kiện này và các quy định, quy tắc nêu trên.

V. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

5.1. Tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng phải từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên.

5.2. Để đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên Trang Điện Tử, Khách Hàng được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, thư điện tử của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các thông tin do Khách Hàng cung cấp cho Công Ty, và Công Ty không có nghĩa vụ xác minh các thông tin đó.

5.3. Khách Hàng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào dưới bất kỳ hình thức nào gây xâm hại hoặc có thể gây xâm hại đến Trang Điện Tử hoặc Công Ty hoặc bất kỳ Khách Hàng nào khác hoặc thông tin của các Khách Hàng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

  1. sử dụng bất kỳ phần nào của Trang Điện Tử dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích thương mại hoặc vì mục đích vụ lợi cá nhân khác mà không có sự đồng ý của Công Ty hoặc Trang Điện Tử bằng văn bản;
  2. sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp vào hệ thống hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Trang Điện Tử;
  3. phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống của Trang Điện Tử hoặc Công Ty;
  4. cản trở hoạt động hoặc sự vận hành của Trang Điện Tử dưới bất kỳ hình thức nào.

VI. LUẬT ÁP DỤNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

6.1. Điều Khoản Và Điều Kiện này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam.

6.2. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc việc sử dụng Trang Điện Tử sẽ được giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thỏa thuận, tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố trụng trọng tài của VIAC, số lượng trọng tài viên là một, được chỉ định theo quy tắc của VIAC và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt. Địa điểm tổ chức trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh.

B. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ

Bước 1: Khách Hàng truy cập vào Trang Điện Tử và chọn mục [“Đăng ký gói tập luyện”]. Khách Hàng chọn gói Dịch Vụ phù hợp và điền các thông tin theo mẫu.

Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, Khách Hàng tích chọn mục “Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trang Điện Tử” và bấm vào nút “Đăng ký”. Vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi chọn nút “Đăng ký”.

Bước 3: Tiếp theo, Khách Hàng chọn mục “Thanh toán” để đến trang “Thanh toán” và nhập thông tin thanh toán theo hướng dẫn. Khách Hàng sẽ thanh toán toàn bộ giá trị gói Dịch Vụ đã lựa chọn bằng các hình thức trực tuyến (qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM địa phương). Sau khi hoàn tất, Khách Hàng sẽ được dẫn đến trang Xác nhận việc đăng ký Dịch Vụ thể hiện việc đăng ký đã được thực hiện thành công.

XÁC NHẬN VIỆC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Sau khi đăng ký thành công, Khách Hàng sẽ nhận được một thư điện tử và tin nhắn xác nhận việc đăng ký được gửi vào địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động được Khách Hàng cung cấp khi đăng ký. Trong đó, thư điện tử và tin nhắn xác nhận việc đăng ký Dịch Vụ chứa đựng một mã số xác nhận đăng ký Dịch Vụ để Khách Hàng kích hoạt Thẻ Hội Viên tại các Câu Lạc Bộ (“Mã Số Đăng Ký”). Ngoài ra, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể thực hiện một cuộc gọi để xác nhận thông tin đăng ký theo số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp.

KÍCH HOẠT THẺ HỘI VIÊN

Khách Hàng sẽ cung cấp Mã Số Đăng Ký cho nhân viên của Công Ty tại các Câu Lạc Bộ để được hỗ trợ thực hiện quy trình kích hoạt Thẻ Hội Viên.

C. ĐƯỜNG DÂY NÓNG – TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trong trường hợp Khách Hàng có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Khách Hàng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách:

  1. Liên hệ qua đường dây nóng: 1900 3268
  2. Liên hệ qua địa chỉ thư điện tử: memberrelations@efyc.com.vn
  3. Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: The Garden Hill Bidhomes, 99 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.